Politika společnosti TRAKCE, a. s.

Naše politika vychází ze základní strategie společnosti spočívající v trvalém zvyšování prosperity při současném udržování a zvyšování podílu podnikatelských aktivit na trhu a naplňování zájmů všech zainteresovaných stran.

V oblasti kvality:

 • Naplňujeme požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a neustále zlepšujeme efektivnost systému managementu kvality;
 • Trvale se zaměřujeme na plnění požadavků zákazníků tím, že jejich potřeby a očekávání analyzujeme, správně chápeme a realizujeme;
 • Usilujeme o to, být vždy všude tam, kde nás zákazníci potřebují;
 • Zakázky realizujeme napoprvé správně, kvalitně a v požadovaném čase;
 • Své dodavatele vybíráme a prověřujeme tak, aby naplňovali stejné nároky na systém managementu kvality a z něj vyplývající záruky jako naše společnost;
 • Dbáme na vysokou technickou zdatnost, profesionalitu, morálku a kulturu jednání všech svých zaměstnanců.

 

V oblasti životního prostředí:

 • Naplňujeme požadavky ČSN EN ISO 14001:2005 a neustále zlepšujeme efektivnost systému environmentálního managementu:
 • Ochrana životního prostředí v rozsahu platných zákonů a ostatních předpisů je samozřejmou povinností společnosti při veškerých jejich aktivitách;
 • Uplatňujeme a průběžně aktualizujeme postupy prevence proti znečišťování životního prostředí, naopak usilujeme o stálé zlepšování vlivu svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí;
 • Používáme přednostně recyklované nebo recyklovatelné materiály na stavbách, pokud to umožňuje projekt;
 • Svou prací a svým vystupováním tvoříme a zlepšujeme dobré jméno společnosti, svým jednáním i v soukromém životě uplatňujeme pozitivní přístup k životnímu prostředí. V této oblasti vítáme všechny rozumné podněty veřejnosti k naší práci.

 

V oblasti BOZP:

 • Naplňujeme požadavky ČSN OHSAS 18001:2008 a neustále zlepšujeme efektivnost systému BOZP:
 • Vytváříme podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímáme opatření k prevenci rizik za účelem jejich odstranění nebo omezení;
 • Dodržujeme platnou legislativu a další požadavky v oblasti BOZP;,
 • Při neustálém zlepšování výkonnosti BOZP stanovujeme cíle pro snižování rizik onemocnění, nehod a nežádoucích událostí na pracovišti;
 • Prosazujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u našich smluvních partnerů a upřednostňujeme takové smluvní partnery, kteří uplatňují stejné principy.

 

Politika společnosti je jasně vyhlášena a je pro všechny zaměstnance závazná.